قنطوریون صغیر ، دقیق Centaurium minus قنطوریون صغیر که آن را قنطوریون دقیق و به فارسی لوفای خرد و کریون نیز گویند؛ نباتی است که بر کنار آب‌های ایستاده و در بطایح(مرداب) می‌روید و قوت آن تا ده سال باقی می‌ماند. طبیعت آن در سوم گرم و خشک و لطیف‌تر […]