کارشناسان می گویند که بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی است و کمتر از ۱۰ درصد صنعت، خانگی و دیگر موارد.     در این صورت بر پایه اصل ۸۰-۲۰ دست کم از دید حجم آب، پرداختن به صرفه جویی در حوزه های غیرکشاورزی، اهمیت چندانی ندارد. برای […]