هرچه از ایرانم بگوییم کم گفته ام چند روز پیش که در این شهر پر از دود و مه الود چیزی دیدم که این تهران با این همه بلا ها که برسر جانداران خود می اورد و اورده هنوز جاندارانی در ان هستند که به سختی زندگی میکنند و ما از […]