استفاده از انرژی های نو به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی به دلیل افزایش قیمت و آلودگی های زیست محیطی حاصل از احتراق آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.پیش بینی می شود ذخایر فعلی جهان تنها تا حدود ۶۰سال آینده انرژی مورد نیاز جهان را تامین کند.برنامه جهانی […]