چند سالی می شود که گرد و غبار مهمان ناخوانده خوزستانی‌هاست و اثرات نامطلوب آن بر زندگی مردم به معضلی اساسی در این استان تبدیل شده و از نظر زیست محیطی تاثیر زیادی در زندگی روزمره ساکنین خوزستان داشته است. اما از بهمن پارسال بود که غلظت این مهمان ناخوانده […]