جمعیت کویر سبز کاشان: آلیسون ردفورد حقوقدان و فعالیت محیط زیست برای ایراد سخنرانی در دانشکده محیط زیست حضور یافت. این چهره سرشناس سخنرانی خود را با موضوع « مشارکت منطقه ای برای تحقق اهداف چندجانبه محیط زیستی» ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، این نشست با […]