پیچیدگی های روز افزون مربوط به خصوصیات فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و فارماکوژنومیک داروها و روند هزینه ­بر و استهلاکی تحقیقات پزشکی، روند فعلی اکتشافات دارویی را با انتقادات بسیاری مواجه ساخته است . بر طبق بررسی های به عمل آمده، زمان لازم برای ورود یک دارو به بازار دارویی، تا ۱۵ […]