لزوم نگاه حسابگرانه به مصرف آب در ایران روش زندگی ایرانیان در طول قرن های گذشته، آیین باستانی ایرانیان، دین اسلام و متون ادبی و فرهنگی ایرانیان، همه وهمه بر اهمیت آب؛ این ماده حیاتی تاکید دارد. نیاکان ما به واسطه قرارگرفتن در منطقه نیمه خشک، تلاش چشمگیری در بهره […]