در این مقاله اثرات کوتاه مدت کربن سیاه، این مادۀ مخرب در آب و هوا، بر توده های یخی و گرمایش سیاره را مورد بررسی قرار می دهیم و همینطور نقشی کهدامپروری و جنگلزدایی بخاطر پرورش دام، در تشدید اثر کربن سیاه بازی می کند. کربن سیاه که بعنوان دوده […]