منابع آبی در سراسر جهان در مرحله بحرانی است مشکل کمبود آب و کیفیت آن مسایل بی شماری برای جهانیان به وجود آورده است.در دستور کار ۲۱ کنفرانس جهانی ریو تاکید بسیاری بر اصول اساسی مدیریت در آب دارندمسایل مربوط به مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از […]