Elaeagnaceae سنجـد گیاهی درختی است از خانواده سنجدیان که در آب و هوای معتدل می‌روید. برگ‌های باریک و مخملی شکل و میوه‌هایی قهوه‌ای رنگ و خوراکی دارد که از هستهٔ آن در تهیهٔ برخی داروها استفاده می‌شود. به فارسی بطور کلی سنجد ولی در مناطق گوناگون ایران دارای نامهای محلی […]