شنبه هشتم فروردین ماه ۱۳۹۴، ساعت۸:۳۰ شهر زمینی نوش آباد همراه با بسیاری مکان‌های کشورمان برای یک ساعت خاموش شد. جمعیت کویر سبز برداشت از:کاشان نیوز:شنبه هشتم فروردین ماه ۱۳۹۴، ساعت۸:۳۰ شهر زمینی نوش آباد همراه با بسیاری مکان‌های کشورمان برای یک شاعت خاموش شد. مدیر شهر زیرزمینی نوش آباد […]