در این مجموعه عکس، غنای مراتع «تخته جوره» و «سولدر» در کنار موارد تخریب و حجم وسیع آن گذاشته شده است تا بتوانیم ارزش مراتع نام‌برده و حجم وسیع تخریب را بهتر ارزیابی کنیم. جمعیت کویر سبز به نقل از کاشان نیوز-سعید غلامیان: چند روزی قبل از پایان سال ۹۳ با […]