جمعیت کویر سبز کاشان: کارشناسان درباره طرح «جنگل کاری اقتصادی با مشارکت جوامع بومی» هشدار دادند، روزنامه اعتماد؛ الهه موسوی : طرح «جنگلکاری اقتصادی با مشارکت جوامع بومی» در حالی کلید می خورد که جنگل های هیرکانی نفس های آخر خود را می کشند. بر اساس این طرح، جنگل های هیرکانی […]