اسم من ((ریواس )) است مسرت بخش هستم اگر اشتهاى صاف مى خواهید به سراغ من بیایید. مواظب باشید در خوردن من زیاده روى نکنید. در ریشه ام خواص بسیارى نهفته است اگر از ریشه ام ضماد فراهم آورید براى محکم شدن استخوان مفید است اسم من ریواس است – […]