محققان “انستیتو کری مربوط به مطالعات اکوسیستم” در نیویورک، آمریکا در تعداد چشمگیری از  ۲۱۷جویباری که در ناحیۀ ذرت کاری شدۀ “میدوست” آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته بودند، نوعی پروتئین با خواص حشره کشی کشف کردند. ذرت اصلاح شدۀ ژنتیکی حاوی یک ژن متعلق به باکتری خاصی است که به […]