جمعیت کویرسبز کاشان: دریاچه نمک قم در آستانه تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مخاطرات زیست محیطی در قلب کشور است. دریاچه نمک قم مابین سه استان اصفهان، قم و سمنان و در ۶۲ کیلومتری قم است که با طول ۸۰ و پهنای ۳۰ کیلومتر، در ارتفاع حدود ۷۹۵ متر […]