خواص پیاز امام صادق (ع) مى فرماید: پیاز بخورید زیرا در پیاز سه حکمت سودمند نهفته است : ۱ – لثه ى انسان را نیرومند و محکم مى سازد. ۲ – دهان را خوشبو مى کند. ۳ – بر نیروى جنسى مى افزاید. نیز فرمود: – پیاز بوى دهان را […]