فرمانرو: جانوران شاخه: طنابداران رده: پستانداران راسته: گوشت‌خواران خانواده: Herpestidae زیرخانواده: Herpestinae خدنگ یا نَمس نام نوعی حیوان گوشت‌خوار گربه‌مانند است.در ایران دو گونه خدنگ وجود دارد :خدنگ کوچک و خدنگ بزرگ. خدنگ کوچک با ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر طول و موهای به رنگ قهوه ای مایل به زیتونی و […]