انگور میوه ای بهشتی است با رنگ های گوناگون که هر رنگ خواص مفیدی برای بدن دارد. دانه های سبز یا قرمز انگور خاصیت های جادویی دارند و در درمان بسیاری از بیماری ها تاثیرگذارند. ساقه آن گره دار و دارای برگهای متناوب است. برگهای انگوردارای پنج لوب دندانه دار […]