جانوران و حیوانات منقرض شده و در حال انقراض ایران  شیر ایرانی(گونه ای منقرض شده) شیر از نیرومندترین و مشهورترین پستانداران ایران و جهان ، مدتی است که نسلش در سرزمین ایران از میان رفته است با امید به اینکه با هوشیاری و آگاهی نگذاریم که چنین سرنوشتی برای سایر […]