سال هاست کشورهای مختلف برای کاهش آلودگی هوا و نیز اثرات ناخوشایند آن روی سلامت انسان ها و محیط زیست تلاش می کنند.  با این که برخی کشورها با در پیش گرفتن سیاست های سختگیرانه تر توانسته اند روند رو به رشد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ خود را تا […]