عده ای معتقدند که ۲۱ روز طول می کشد تا هر عادتی شکل بگیرد. همه ما عادتهای روزانه ای داریم که به آرامی محیط زیست را از بین می برد. در این لیست ده عادت عنوان شده است که به راحتی می توانیم آنها را تغییر دهیم تا تأثیرات مخربمان […]