بحران جدی آب ایران، سرزمینی نیمه کوهستانی است که دو رشته کوه البرز با جهت گیری شرقی-غربی و رشته کوه زاگرس با جهت گیری شمال غربی-جنوب شرقی در آن قرار گرفته اند.این دو رشته کوه مانع رسیدن ابرهای بارانزا از شمال و غرب کشور می شوند و به همین دلیل […]