بیش از ۷۰ درصدسطح کره زمین را آب پوشانده است با وجود این حجم عظیم آب تنها ۵/۲ درصد از آب های کره زمین شیرین و قابل شرب می باشد.سهم صنعت از مصرف آب در ایران حدود ۲ درصداست.بخش کشاورزی بزرگ­ ترین مصرف کننده منابع آب شیرین دنیاست که در […]