مفهوم کلی آب مجازی اولین بار توسط تونی الان در اوایل قرن نوزدهم مطرح شد(۱۹۹۳،۱۹۹۴) تقریبا یک دهه طول کشید تا مردم جهان به اهمیت آن در تامین امنیت منطقه ای و جهانی آب پی ببرند. در دسامبر سال ۲۰۰۲، برای اولین بار نشستی در این زمینه در شهر دلفت […]