آب از دیر باز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بدون هیچ شک و تردید عامل اصلی شکل گیری تمدن ها در اطراف رودخانه ها وجود آب بوده است و در حال حاضر و به ویژه به دنبال گرم شدن جهان بعد از آغاز عصر صنعتی و نیز خشکسالی های […]