ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮ

جمعیت کویر سبز: ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ ﮔﻔﺖ: ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ “ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ” ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ.ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣضمون ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮐﻠﯿﭗ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻗﯿﺢ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﮔﻔﺖ: ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﯽ‌ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ، ﻟﺬﺍ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۸۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼ‌ﻑ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﯾﺎ ﺻﯿﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﻭﺣﺸﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺁﺫﺭﺩﺭﺧﺶ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﭘﺎﮎ، ﻓﻀﺎﯼ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﻗﻄﻌﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎرکلیپهای ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.”سرهنگ ﺁﺫﺭﺩﺭﺧﺶ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﯾﺖ ﻭ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ Cyberpolice.ir ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﯾﻨد

با توجه به گزارشات ومستندات موجود ، مبنی بر گربه آزاری، هرمزگان،خواهشمنداست مراتب را حامیان و دوستداران محترم محیط زیست و حیوانات جهت رسیدگی هر چه سریعتر به صورت مجزا ارسال و تقاضای رسیدگی نمایند .جهت پیگیری موضوع،مستندات، در خصوص تقاضای، رسیدگی هر چه سریعتر موضوع، به مسئولین محترم سازمان محیط زیست و پویش محیط بانان، ارسال و تقاضای همکاری شده است،امید است با همکاری دیگر مسئولین هر چه سریعتر رسیدگی موضوع رسیدگی و متوقف گردد.

/ کانال تلگرامی پویش نگهابانان محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =

پست بعدی

تازه ترین تحقیق بنیاد جهانی حفظ حیات وحش درباره یوزپلنگ

د دی ۶ , ۱۳۹۵
جمعیت کویر سبزکاشان: حامیان محیط زیست در آفریقای جنوبی درباره خطر انقراض یوزپلنگ های وحشی هشدار دادند.\ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هم اکنون ۷۱۰۰ یوزپلنگ وحشی یا چیتا در آفریقا و منطقه کوچکی از ایران زندگی می کنند. اما تجاوز انسان ها به حریم خاک سبب شده ۹۱۱ […]
یوزپلنگ ایرانی