هم اکنون که به جمع دوستداران محیط زیست قدم نهادم با خود عهد و پیمان می بندم که به موارد ذکر شده توجه کنم و خود را تا حد توان ملزم به موارد ذیل می نمایم :  ۱- شناخت بیشتر محیط زیست و رعایت مواردی مثل (صرفه جویی در مصرف […]