اهم فعالیت های جمعیت کویر سبز – سیزده سال فعالیت زیست محیطی و آموزش دانش آموزی در مدارس توسط اعضای جمعیت به مناسبت روزهای هوای پاک، زمین پاک، هفته منابع طبیعی و… برگزاری مراسم بزرگداشت روزهای هوای پاک از سال ۷۹ تا کنون هرساله – برگزاری مراسم بزرگداشت روز زمین […]