پایگاه جمعیت کویر سبز کاشان: کشور: ایران- استان:اصفهان- شهرستان:کاشان -خیابان: امیرکبیر.۱۶ متری سلمان فارسی -کوی: شهید محبوبی- پلاک ۳۰ شماره تماس:۰۳۱۵۵۳۳۷۳۸۳____۰۹۱۳۱۶۳۰۲۸۸ صندوق پستی: ۸۷۱۳۵-۱۹۳۸ کانال تلگرام ما